Skip to main content

Pressmeddelande: Framtidssäkringsindex 2021 – Trots låg digital kompetens ökar arbetstagares framtidstro 

Svenska arbetstagares tro på den egna konkurrenskraften har ökat. Futurions Framtidssäkringsindex, FIX, visar att 45 procent tror att de skulle ha lätt att hitta ett nytt jobb om de blev av med sitt nuvarande, vilket är en kraftig återhämtning sedan föregående undersökning. Samtidigt upplever fortsatt många att deras digitala kompetens är låg, vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur stor andel av befolkningen som fortfarande distansarbetar.  

Pandemin har påskyndat teknikutvecklingen och digitaliseringen av arbetsmarknaden. Med det följer ett behov av att öka förmågan att använda och förstå digitala system och tjänster.

Futurions Framtidssäkringsindex har återgått till samma nivåer som innan pandemin

För att kunna följa och påverka utvecklingen studerar Futurion hur framtidssäkra arbetstagarna uppfattar sina anställningar. I Framtidssäkringsindex, FIX, mäter vi sedan 2019 hur många som tror att de skulle kunna hitta ett nytt jobb om de plötsligt blev av med sitt nuvarande, och om de anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden.

När pandemin skakade världen under 2020 minskade det genomsnittliga FIX-värdet dramatiskt, från 68 till 57 på en skala från 1 till 100, där 100 innebär att hela arbetskraften upplever sig som framtidssäkrad. År 2021 är vi tillbaka på 68 igen, men samtidigt kvarstår ett antal utmaningar.

FIX visar att svenskarna börjar återfå tron på sin egen konkurrenskraft, men att det är en bit kvar att gå innan vi når till samma nivå som före pandemin. 2019 svarade 54 procent att de upplevde sig ha goda möjligheter att hitta ett nytt jobb om de skulle bli av med sitt nuvarande arbete. Under 2020, som till stor del präglades av korttidspermitteringar och uppsägningar, störtdök siffran till 34 procent, för att under 2021 öka till 45 procent.

Låg digital kompetens kräver krafttag

Men 14 procent upplever fortfarande att de har svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden, och lika många (13 procent) anser att deras digitala kompetens är låg. Det är ungefär samma nivå som 2019. När pandemin kom och påskyndade den digitala omställningen av arbetsmarknaden var många oförberedda. Allt fler började arbeta hemifrån, och i undersökningen uppger 42 procent att de distansarbetar.

– Det är glädjande att vi har studsat tillbaka till nivåer innan pandemin, men samtidigt har vi inte gjort tillräckligt när det gäller att investera i kompetens. Användningen av digital teknik har ökat, men även kraven har höjts. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver människor få den kompetens som krävs, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Arbetsgivare, fack och politiker behöver ta krafttag för att rusta människor för att kunna hantera digitaliseringen när tekniken förändrar jobben. Futurion har redan börjat. Med onlineutbildningen FutureReady, som görs i samarbete med Hyper Island och Google, får 1000 tjänstemän möjlighet att under våren utveckla sina digitala färdigheter och därmed stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Vi vill ha roligt på jobbet

Det räcker dock inte bara att utbilda arbetstagarna i att kunna hantera den digitala omställningen. Många arbetsplatser befinner sig i förändring, och en av utmaningarna handlar om att de anställda ska trivas på jobbet. Futurions undersökning visar att 17 procent av svenskarna inte har roligt på jobbet, trots att 71 procent anser att det är viktigt att ha det.

–  Efter två år av avstånd och oro, lättar nu restriktionerna. Tomma arbetsplatser kommer sakta att fyllas upp igen. Det kommer att ställas högre krav på välfungerande hybridlösningar och arbetsgivarna behöver se till att arbetsplatserna är både trygga och stimulerande.

Människan är en social varelse och det ska vara roligt att gå till jobbet, vare sig man gör det digitalt eller fysiskt, säger Ann-Therése Enarsson.

Om undersökningen

Futurions Framtidssäkringsindex bygger på en undersökning bland 1234 yrkesverksamma svenskar mellan 18 och 64 år. Undersökningen är genomförd tillsammans med Novus den 7–26 oktober 2021.

FIX-värdet baseras på ett medeltal av två femgradiga påståenden, som räknas om till en skala mellan 1 och 100. Om en respondent svarar det lägsta värdet (1) på båda påståendena, resulterar det i indexet 0. Om hen svarar det högsta värdet (5) på båda påståendena blir indexet 100. Ett medelvärde på 3 ger index 50. Medeltalet av varje respondents genomsnittliga värde av de två påståendena blir det totala FIX-värdet, som alltså inte är ett procentvärde.

Påståendena som de svarande tar ställning till är följande:

”Om du plötsligt blev av med ditt jobb, skulle det vara lätt eller svårt för dig att hitta ett nytt jobb med ungefär samma lön?”

”Om du själv får bedöma hur attraktiv du är på arbetsmarknaden, skulle du säga att du är” (på en skala från ”Inte alls attraktiv” till ”Mycket attraktiv”)

Läs hela rapporten här:

https://futurion.se/framtidssakringsindex-2021-sjalvfortroendet-pa-vag-tillbaka/