Skip to main content

SPANING: Vi måste möta AI med HI!

I tider av ChatGPT och andra revolutionerade AI-modeller, är det viktigt att inte glömma det mänskliga perspektivet, den humana intelligensen (HI). Den blir ÄNNU viktigare när AI växer och tar större plats i vårt samhälle och arbetsliv.

HI omfattar en rad färdigheter och förmågor som empati, kreativitet, intuition och moral.

Att förstå och känna vad andra människor känner är avgörande för att bygga starka relationer, förhandla och lösa konflikter. AI har svårt att replikera empati på samma sätt som människor, vilket gör den mänskliga empatin ännu viktigare för att skapa genuina och meningsfulla relationer.

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion

Vi människor har också en unik förmåga att tänka kreativt och utanför ramarna, och komma på innovativa lösningar på problem. Medan AI kan generera idéer baserat på tidigare data, överträffar mänsklig kreativitet AI när det gäller att skapa helt nya koncept och idéer.

Eller ta något så mänskligt som intuition. Vi människor har förmågan att dra slutsatser och fatta beslut baserat på subtila signaler och tidigare erfarenheter, även när informationen är ofullständig. Denna intuitiva intelligens är svår för AI att replikera och blir viktig i situationer där snabba och flexibla beslut behöver fattas.

Andra lite bredare förmågor som vi människor besitter, och där vi behöver tänka till mer när det gäller hela fältet artificiell intelligens, är områden som etik och moral. Det sägs att människor har en inbyggd moralisk kompass och kan fatta beslut baserat på etiska principer. Det är viktigt att människor fortsätter att vara involverade i beslutsprocesser, särskilt när det gäller etiska dilemman där AI:s algoritmer kan vara otillräckliga eller partiska.

Vi människor besitter också det som kallas social intelligens, de flesta av oss har en naturlig förmåga att läsa av sociala situationer och anpassa vårt beteende därefter. Denna förmåga hjälper oss att samarbeta, bygga relationer och navigera i komplexa sociala nätverk. AI kan ha svårt att förstå alla nyanser i mänsklig kommunikation, vilket gör social intelligens ännu viktigare i framtiden.

Och sist men inte minst så är vi människor väldigt anpassningsbara. Vi kan, om vi vill, förstå och anpassa oss till olika kulturer, värderingar och normer, vilket är avgörande för att samarbeta över gränser och skapa en inkluderande och förstående arbetsmiljö. Medan AI kan lära sig viss kulturell information, är den mänskliga förmågan att förstå och anpassa sig till kulturella skillnader av stor betydelse.

Human intelligence (HI) kommer vara en kompetensfördel och ett viktigt komplement till AI och automatiseringen, så passa på att utveckla även den, samtidigt som du lär dig om den senaste tekniken.

Ann-Therése Enarsson,

vd Futurion

Kategori insikt och åsikt