Skip to main content

DEBATT: Vad händer när kvinnor saknas i digitaliseringen?

By 21 februari, 2024februari 27th, 2024Aktuellt, Insikt & åsikt, Okategoriserade

Vid landets tekniska högskolor är kvinnor underrepresenterade på de tekniska utbildningarna. Så har det sett ut alltför länge och det bidrar starkt till bristen på kvinnor i techbranschen. För att förändra branschen behöver universiteten gå i bräschen.

Läs hela debattartikeln här >>>

Mittuniversitetet har identifierat problemet, nu krävs ett övergripande omtag för att inkludera kvinnorna i digitaliseringen, skriver debattförfattaren.
Öppna bild i helskärmsläge
Mittuniversitetet har identifierat problemet, nu krävs ett övergripande omtag för att inkludera kvinnorna i digitaliseringen, skriver debattförfattaren.

Vid Mittuniversitetet utgjorde kvinnliga studenter endast 19,5 procent av de antagna till civilingenjörsprogrammet i datateknik höstterminen 2023, 2022 var det bara 9 procent.

Foto: Carola Andreasson

Det är inte en slump att könsfördelningen stämmer ganska väl överens med den i techbranschen som helhet. Studier visar att färdigheterna i tekniska och naturvetenskapliga ämnen är jämbördiga mellan flickor och pojkar i grundskola och på gymnasiet. Trots detta är bara 31 procent av de antagna till dessa utbildningar inom EU kvinnliga studenter. Det är alltså mellan gymnasium och universitet som grunden läggs för kvinnobristen i techbranschen.

Det finns dock sätt att förändra detta. Forskning från University of Washington visar till exempel att flickors intresse för programmering ökar om studiemiljön återspeglar konst och natur i stället för stereotypt ”nördig” inredning. Tech-profilen Dora Palfi beskriver i antologin Felkod: Kvinna att ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt som knyter an till konst, humaniora och kreativitet attraherar fler kvinnliga studenter. Universiteten har möjligheten att gå i bräschen för sådan förändring. Det hade gynnat lärosäten, studenter och branschen i stort.

Amerikansk forskning har till och med visat att techbolag grundade av kvinnor i snitt har 12 procent högre avkastning. Detta kan vara ett tecken på att kvinnliga perspektiv erbjuder efterfrågade lösningar i en bransch som annars domineras av manliga synsätt. Utbildningar och bolag som tillvaratar fler perspektiv kommer gynnas på både lång och kort sikt.

Trots att andelen kvinnor som studerade datateknik vid Mittuniversitetet ökade mellan 2022 och 2023, är andelen fortsatt på tok för låg. Att endast 19,5 procent av de antagna är kvinnor är en förlust för universitetet och techbranschen.

I sin plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor 2023 identifierade Mittuniversitetet en utmaning i att vissa utbildningar var tydligt kvinno- eller mansdominerade. Det är välkommet att ojämn könsfördelning mellan program pekas ut som ett problem. Däremot lämnar jämställdhetsplanen läsaren oviss om hur detta ska åtgärdas.

Frågan är akut. Om kvinnor utelämnas ur utformandet av samhällets alltmer omfattande digitalisering kommer det ha konsekvenser på lång sikt. Mer behöver göras inom kort. Genom att förändra de stereotypa sätt på vilka tekniska ämnen studeras och skapa en mer attraktiv studiemiljö kan förändringar nås på kortare tid.

Mittuniversitetet har identifierat problemet, nu krävs ett övergripande omtag för att inkludera kvinnorna i digitaliseringen.

Ann-Therése Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion