Skip to main content

REPLIK: Det gör Miun för att få fler kvinnor till techbranschen

När Ann-Therése Enarsson, vd på Tankesmedjan Futurion, i en insändare i ST 21/2, talar sig varm för fler kvinnor i techbranschen och lägger en del av ansvaret på oss som universitet är hon, i mångt och mycket, rätt ute. Och jag håller med om slutsatsen att ”mer behöver göras inom kort”.

Läs hela repliken i sin helhet här >>>

För ett år sedan påbörjade jag mina doktorandstudier i nationella forskarskolan LIKED (Learning, Interacting and Knowing in a Digitalized World) med fokus på genusinkluderande it-undervisning, det vill säga vad vi kan göra inom högre utbildning för att inkludera fler kvinnor i it- och datateknikutbildningar.

Det jag sett hittills i mina studier stämmer bra med det som skrivs i debattartikeln: vi behöver hitta fler sätt att undervisa på och tidigare forskning har visat att det ger positiva effekter på jämnare könsfördelning. Att grunden för kvinnobristen i techbranschen läggs mellan gymnasium och universitet är dock att ha ett för snävt perspektiv. Insatser behövs både i lägre åldrar och i branschen.

Det görs också en hel del hos oss redan och det är möjligt att det är okänt för Ann-Therése – så låt mig peka på några saker:

• I samarbete med Scenkonst Västernorrland har vi tagit fram konceptet Science & Scenes där civilingenjörsstudenter får möta olika kulturinslag i sin utbildning för att stärka deras framtida roll som civilingenjörer.

• Miun Makerspace är en mångsidig verkstad på campus Sundsvall med riktade aktiviteter mot grundskola och gymnasium, vissa med specifikt fokus på tjejer. Här kombinerar man programmering med andra material, verktyg och maskiner för kreativa projekt och skaparlust.

• Våra satsningar inom Barnens universitet, ForskarFredag och gymnasiesamverkan har, som ett av sina syften, att bredda vår rekrytering av studenter.

• Våra kvinnliga it-studenter är med i nätverket Guidance In Tech för studerande och yrkesverksamma kvinnor inom IT.

Det finns också exempel på program där vi redan ser effekter från olika initiativ, 2023 var 49 procent kvinnor av de antagna till informatikprogrammet med inriktning systemutveckling. Motsvarande siffra för webbutvecklingsprogrammet var 48 procent.

I vår ”Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor 2023” finns också aktiviteter som är kopplade till att öka andelen kvinnor på mansdominerade utbildningar. Det handlar om att identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten och att följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv.

Mittuniversitetet får gärna gå i bräschen för att, som det står i debattartikeln, ”förändra de stereotypa sätt på vilka tekniska ämnen studeras och skapa en mer attraktiv studiemiljö”.

Lisa Sällvin, universitetsadjunkt och doktorand i informationssystem vid Mittuniversitetet