Skip to main content

NY RAPPORT: Politiken & parterna

I en ny rapport ger Futurion en bild av det så centrala samspelet mellan politiken och arbetsmarknadens parter, och pekar ut tre samhällsviktiga områden som skulle kunna lösas med nya trepartslösningar.

De senaste åren har det vuxit fram flera områden där staten och parterna hanterat frågor tillsammans på en betydligt mer detaljerad nivå än tidigare och därigenom bidragit till att lösa varandras problem. Hit hör trepartslösningar kring kompetensutveckling och omställning samt etableringsjobb.

– Det finns flera områden där fack, arbetsgivare och politiken behöver nya handslag. Hur partssystemet och staten tar den svenska modellen vidare de närmaste åren kommer vara avgörande för hur vi lyckas utveckla välfärden och lösa konkreta problem på arbetsmarknaden, men också för den svenska arbetsmarknadsmodellens legitimitet, säger Ann-Therése Enarsson, VD för Futurion.

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion

 

Futurion listar nu tre möjliga områden där politiken och parterna kan behöva kroka arm för ansvarstagande och kloka lösningar.

  • En ny arbetsmiljöreform
    Kan staten och parterna ta ett gemensamt ansvar för att minska ohälsotalen i arbetslivet, till exempel genom en ny obligatorisk företagshälsovård, eller nya incitament till avtal om rehabilitering och stöd för omställning?
  • Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
    Arbetslösheten för personer med en funktionsnedsättning är hög oavsett konjunkturläge. Nuvarande åtgärder räcker inte. En idé värd att pröva är en ny rättighetsbaserad anställningsform på motsvarande sätt som etableringsjobben.
  • Kompetensförsörjningen och fortsättning på omställningsstudiestödet?
    Arbetstagarna måste rustas för en förändrad arbetsmarknad i en alltmer osäker tid. Den tekniska utvecklingen medför att vissa jobb tillkommer och andra försvinner, och nya förmågor efterfrågas. Samspelet mellan politiken och partssystemet behöver här stärkas.

– Den svenska partsmodellen har på senare tid utmanats från olika håll. Vägen framåt för politiken bör vara att stärka kollektivavtalsmodellen och gemensamt ta tag i de utmaningar svensk arbetsmarknad står inför, säger Ann-Therése Enarsson.

Om rapporten
Rapporten är skriven av Roger Mörtvik på uppdrag av Futurion och beskriver hur samspelet mellan politiken och parterna vuxit fram och utvecklats, och den diskuterar fler områden där vi framöver kan komma att se nya trepartsöverenskommelser, samt om detta vore en önskvärd utveckling.