Skip to main content

Futurions verksamhetsberättelse 2021 – distans, digitalt och data

”Ett mer flexibelt arbetsliv kravställer på flera områden, inte bara på arbetsgivarna utan också på det fackliga arbetet.”, skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson i förordet till Futurions verksamhetsberättelse 2021. 

Som tankesmedja för framtidens arbetsliv är Futurions uppdrag att bidra med insikter om de utmaningar som tjänstemännen i Sverige står inför. Allt syftar till att hjälpa fackförbunden att staka ut rätt strategier för att vara till nytta för medlemmarna, öka organiseringen och bidra till ökad relevans av partsmodellen på sikt.

Året 2021 präglades fortsatt av pandemin och samhällsdebatten fokuserade mycket på de långsiktiga konsekvenserna av nedstängning och social distans. Futurion bidrog under året med en rad insikter, scenarioanalyser och spaningar som kretsade kring nya arbetssätt, effekter på värderingar och beteendemönster. Så pass mycket att vi lyftes fram bland dem som ansågs mest inflytelserika i arbetsmarknadsdebatten såväl som debatten om digitalisering enligt nätmagasinet Dagens Opinion. Det var glädjande och inspirerande att höra!

Ett par exempel på saker som vi lyft är människors önskan om att välja bostadsort före arbetsort. Något vi pekade på i ett flertal rapporter och artiklar under året. Den mest citerade och uppmärksammade rapporten Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv, i samarbete med Remote Lab, var en signalskanning över de rörelse- och flyttmönster som kan skönjas globalt. Den visar på en deurbaniseringstrend, driven
av att komma närmare naturen och familjen och bort från trängsel och höga bostadspriser. Människor vill helt enkelt forma ett mer flexibelt arbetsliv för att få livspusslet att gå ihop, och under pandemin har
många insett att det är möjligt.

Ett mer flexibelt arbetsliv kravställer på flera områden, inte bara på arbetsgivarna utan också på det fackliga arbetet. Därför lyfte vi att organisering av medlemmar på distans blir en ny facklig utmaning att möta.
Det behövs bland annat fler och nya digitala verktyg för att kanalisera engagemang, vilket visades i rapporten Digitala folkrörelser. Vi undersökte också motivet till fackligt engagemang och hur den fackliga styrkan
ser ut i två populära rapporter som vi gjorde i samarbete med Unionen.

Samtidigt som nya arbetssätt, ny teknik och distansarbete blir alltmer vanligt och önskvärt så ökar också spårbarheten i arbetslivet.
Allt kan loggas och lyssnas på. Det ställer i sig nya frågor om integriteten hos arbetstagarna. Futurions poddserie Datadriven om integritet i arbetslivet är lika aktuell som i fjol. Hur fackförbunden kommer agera för att skydda sina medlemmars integritet och hur riksdag och regering kommer fördela maktbalansen över data som genereras återstår att se. Där är vi bara i startgroparna på en av vår tids stora frågor, vem äger din data?

Ann-Therése Enarsson,
vd Futurion

Futurions verksamhetsberättelse 2021.