FutureFit Sweden är en sex veckor lång onlineutbildning som sker i samarbete mellan Google, brittiska innovationsstiftelsen Nesta, Finansförbundet, Unionen, Vision, Futurion, Göteborgs universitet och Hyper Island. Inom projektet designas, implementeras och utvärderas utbildningsprogram som ska stödja människor inför en arbetsmarknad och ett arbetsliv i förändring.

Se lanseringseventet av FutureFit Sweden från den 17 februari som leddes av Årets moderator Beata Wickbom.

Varför behövs den här typen av utbildningssatsning?

Både sättet vi arbetar och arbetsmarknaden som helhet genomgår en accelererande förändring. Det beror på att ny teknik gör det möjligt att förändra och effektivisera arbetsprocesser, vilket i vissa fall leder till att arbetsuppgifter försvinner eller förändras.

Från vänster: Anna Wikland, Sverigechef på Google, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion och TCO:s ordförande, Therese Svanström. Foto: Fredrik Hjerling

Från vänster: Anna Wikland, Sverigechef på Google, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion och TCO:s ordförande, Therese Svanström. Foto: Fredrik Hjerling

Så här går FutureFit till
I Sverige har fackförbunden Finansförbundet, Vision och Unionen bett sina medlemmar att ansöka om att vara med i programmet. Efterfrågan att delta var hög från alla förbund och platserna fylldes snabbt.

De 500 deltagarna kommer från Sveriges alla delar. Utbildningen är riktad till administratörer och assistenter, men de arbetar inom olika branscher. Åldern på deltagarna varierar, men snittåldern är 49 år och det finns en klar överrepresentation bland 60-talister.

Utbildningen, som i Sverige har utformats av Hyper Island efter anvisningar av Nesta, genomförs genom virtuella klassrum – deltagarna träffas alltså inte fysiskt. I stället ses deltagarna online där de ställs inför en rad utmaningar som de ska försöka lösa tillsammans. Genom att lösa och reflektera kring uppgifterna, och genom stöd av Hyper Islands testledare och samarbete mellan deltagarna, ska de utveckla de färdigheter som bedöms bli allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

Genom sina tidigare utbildningar har Hyper Island visat prov på att de har en mycket god nivå på genomförande.

“Programmet ska ge deltagarna verktyg, inspiration och kunskap att utveckla sin digitala kompetens och självledarskap för att skapa sin väg mot framtidens arbetsmarknad.”

– Hyper Island

Vad ska deltagarna lära sig?
Inledningsvis lär sig deltagarna mer om hur världen förändras och hur digitaliseringen påverkar organisationer och individer. Deltagarna presenteras också för programmets metodik och hur de kan bli bättre på hur de lär sig,  det vill säga, de lär sig att lära sig nya färdigheter. Utbildningen har också stort fokus på digital kompetens och självledarskap (som kan förklaras som att kontrollera sitt beteende i linje med sina målsättningar).

Framgångsfaktorer: Deltagarna presenteras för exempel på vad som fungerat för andra samtidigt som deltagarnas egna kompetenser pekas ut. De ges även feedback samtidigt som deltagarna får föra en dialog kring hur de vill utvecklas.

Kompetenser: Olika kompetenser som kreativitet, teamutveckling, samarbete, idégenerering och komplex problemlösning genomgås och utvecklas hos deltagarna.

Målsättning: Deltagarna får artikulera mål för sin förändringsresa. På ett interaktivt sätt arbetar de sedan med dessa mål för att ta små steg i rätt riktning – målen ska inte kännas för stora.

Vägen framåt: I det avslutande skedet av utbildningen ges deltagarna verktyg att hantera hinder de kan stöta på i förändringsprocessen så att utbildningen inte enbart ska var begränsad till de sex veckorna som utbildningen pågår utan i stället ska fortsätta livet ut. Så att deltagarna kan bli del av det livslånga lärandet.

Efter utbildningens slutförande kommer forskare från Göteborgs universitet att utvärdera utbildningen för att se om rätt målgrupp rekryterats, i hur stor utsträckning deltagarna fullföljer utbildningen (och av vilka anledningar vissa avbryter), om de som slutför utbildningen upplever att de lärt sig viktiga saker och om uppbildningen visat sig ha betydelse för deltagarnas arbetssituation och förmåga att lösa sina arbetsuppgifter.

Enligt lärdomarna från den första utbildningsperioden kan nya projekt formas, så att framtida utbildningar blir effektivare på att rusta människor med framtidens färdigheter och får fler att faktiskt genomförda dem.

Vilka är framtidens färdigheter?
Det är såklart omöjligt att sia om framtiden och därför omöjligt att med säkerhet uttala sig om vilka kompetenser som kommer efterfrågas på framtidens arbetsmarknad. Däremot finns det en del rimliga uppskattningar som vi kan utgå ifrån.

Många av de färdigheter som bedöms bli viktigare i framtiden nämndes i beskrivningen av utbildningen ovan – det handlar om kreativitet, samarbetsförmåga, sociala färdigheter, problemlösningsförmåga, idégenerering och digitala kompetenser (som kan förklaras som med vilken lätthet någon kan navigera program och digitala miljöer).

I Sverige har vi en jämförelsevis god digital kompetens (Skills panorama, 2020), men för att tillvarata digitaliseringens möjligheter skulle vi tjäna på att den digitala kompetensen höjdes.

Om du vill läsa mer om digitala färdigheter och skatta dina egna färdigheter kan du göra det här.

Om du vill läsa mer om framtidens färdigheter kan du läsa Futurions (2017) rapport Framtidens färdigheter – i ett digitaliserat arbetsliv eller läsa Nestas (2019) rapport Becoming FutureFit.

Vilka ligger bakom FutureFit?

Det är den brittiska innovationsstiftelsen Nesta som driver FutureFit. Parallellt med det svenska programmet drivs även program i Finland, Nederländerna, Danmark och Belgien – länder som brukar kallas ”Digital Frontrunners” och är länder som ligger förhållandevis långt fram i digitaliseringen. Projektet finansieras med medel från Google.org. I Sverige är det Hyper Island som har utformat utbildningen i samråd med fackförbunden Vision, Unionen och Finansförbundet och Göteborgs universitet. Futurion är svensk samarbetspartner.

Här är organisationerna som ligger bakom FutureFit Sweden.

Här är företagen och organisationerna som ligger bakom FutureFit Sweden.

FutureFit Sweden FutureFit Sweden