Skip to main content

Distansarbetet hotar maktbalansen på arbetsmarknaden

By 3 februari, 2022februari 10th, 2022Aktuellt, Insikt & åsikt, Okategoriserade

Hur förändras makten på arbetsmarknaden när vi i stor utsträckning jobbar hemifrån? Medför utvecklingen större frihet för individen eller blir vi svagare när vi slås isär?

I ett antal texter analyseras maktförskjutningen med olika utgångspunkter. Först ut var Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet. I denna spaning varnar Futurions vd Ann-Therése Enarsson för en utveckling som styrs av tekniker utan kunskap om arbetsmiljö- och integritetsfrågor. Om inte facket ställer krav kan maktbalansen tippa till arbetsgivarnas fördel.

 


Ann-Therése Enarsson, vd Futurion

Vad betyder distansarbete på sikt för maktbalansen på arbetsplatsen och arbetsmarknaden? Vad händer med den kollektiva makten, som byggs när vi ses och samarbetar, om vi alla blir enskilda individer i en i huvudsak virtuell organisation? Hamnar vi i Karin Boyes ”Kallocain” där individen ständigt övervakas?

En av de största förändringarna på senare tid är utan tvekan explosionen av distansjobbandet – ofta hemifrån. Det finns både gott och ont att säga om den här utvecklingen, som för vissa har underlättat livspusslet och gör att de är effektivare medan andra vittnar om att det har påverkat lagkänslan negativt. Än så länge synes dock fördelarna överväga nackdelarna om man följer rapportflödet om hur arbetstagarna på kort sikt upplevt det.

Hur det än är med det så vet vi att många arbetsplatser har gjort ett digitalt bungyjump på grund av experimentet med distansarbete och, när coronapandemin är över, väljer att dra nytta av en ökad användning av nya arbetssätt och digitala verktyg. Vilket är både klokt och rätt.

”Den ökade användningen av digitala verktyg, utvecklandet av programvaror och insamlingen av data riskerar att leda till ökad övervakning och kontroll av arbetstagare och förändrar då maktbalansen på arbetsmarknaden.”

Men det som blivit så tydligt under pandemin är de ökade övervakningsmöjligheterna med ny teknik. Verktygen för övervakning fanns förvisso till viss del redan utvecklade innan distansarbetesexperimentet men vår användning av digital teknik ökade rejält under pandemin när alla möten blev digitala, till och med ”after worken” och chatt i olika forum blev norm på många arbetsplatser. Det innebär att allt går att lyssna på, allt går att återskapa och att allt lämnar spår. De digitala fotavtrycken är fler helt enkelt.

Den ökade användningen av digitala verktyg, utvecklandet av programvaror och insamlingen av data riskerar att leda till ökad övervakning och kontroll av arbetstagare och förändrar då maktbalansen på arbetsmarknaden. Hur många av oss tänker över huvud taget på den aspekten när Folkhälsomyndigheten säger att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Och vägs den aspekten in när arbetstagare önskar behålla möjligheten till distansarbete och när arbetsgivare väljer att permanenta den lösningen?

Arbetsgivarnas möjlighet att kontrollera har ökat

Vi har som sagt våra möten via Teams eller Zoom och arbetar på distans i mycket högre grad än tidigare. Och en majoritet av arbetstagarna som haft möljlighgeten till det under pandemin vill fortsätta med det. Det finns uppenbara vinster med att kunna jobba ostört hemifrån och planera sin tid i större utsträckning. Men det som få vet är att möjligheterna för arbetsgivaren att kontrollera sina anställda i vissa avseenden faktiskt är mycket större när man jobbar hemifrån.

De senaste åren har möjligheterna till digital övervakning blivit i princip totala. Tekniken springer som så ofta före etik och politik. De allra flesta datorer har en kamera och att kontrollera varje knapptryckning på datorn, vilka sidor du besöker under en arbetsdag, hur långa luncherna är eller helt enkelt hur stor del av dagen du sitter vid skärmen är i dag oerhört enkelt. Lägg därtill din tjänstetelefons GPS så är du kartlagd rent geografiskt också, kanske till och med din puls och antal steg under promenaden?

”Jag har inget att dölja och jag har rent mjöl i påsen, kanske många tänker. Men mot det finns flera invändningar.”

I undersökningen Svenskarna och internet säger nära hälften att de generellt sett känner sig övervakade. De flesta av oss är medvetna om att vi hela tiden lämnar spår efter oss på nätet när vi surfar och när vi handlar, men kanske borde vi snarare fundera över att arbetsgivarens möjligheter att övervaka sina medarbetare aldrig har varit större än nu. I dag känner 3 av 10 som arbetar oro för att deras arbetsgivare övervakar dem på nätet. Det gäller inte minst 80- och 90-talisterna som oroar sig mer än andra generationer.

Jag har inget att dölja och jag har rent mjöl i påsen, kanske många tänker. Men mot det finns flera invändningar. En är att ingen bör ha rätt att kontrollera detaljer i någon annans sätt att leva om det inte finns ett konkret och transparent skäl till det. En annan är att program och algoritmer kan ge en falsk känsla av exakthet och rättvisa som gör att den kan användas som till exempel underlag för lönesamtal.

Ta diskussionen om hur insamlad information används

Så vad ska man göra? Idag är det både enkelt och billigt att fixa digital övervakning, under pandemin erbjöds exempelvis speciella covid edition-program för ökad trygghet till den otrygga chefen. Ett snabbt sätt att skydda sin integritet är att ändra inställningar för cookies och platstjänster på sina digitala enheter men det är kortsiktigt och inte heltäckande. Vi måste snarare identifiera de beslut som tas om inköp av programvaror och datainsamling och se till att fackföreningarna är med där. Vi måste fråga arbetsgivarna hur kvalitets- och säkerhetsarbetet utförs samt hur produktiviteten granskas och hur det förhåller sig till övervakning och integritet. Vi måste fråga varför det görs, hur de data som samlas in ska användas och hur länge informationen sparas. Tillsammans skapar informationen dessutom ofta mönster som ligger till grund för beslut om förändringar.

Hur man samlar in, analyserar och lagrar personliga data är alltså inte i första hand en teknisk fråga. Det är självklart rimligt med viss begränsad uppföljning och kontroll, som kan motiveras utifrån vad som ingår i arbetsuppgifterna. Samtidigt varnar experter för att spionprogram installeras på anställdas datorer och att tjänster kan användas som digitala New Public Management-verktyg. Vi riskerar att få en utveckling som styrs av tekniker utan kunskap om arbetsmiljö- och integritetsfrågor.

Arbetsgivaren har makt att leda och fördela arbetet. Anställda har samtidigt rätt att i förväg få tydlig information om vilka kontroller som kan göras av dem med hjälp av de uppgifter som arbetsgivaren samlar in i samband med att de använder arbetsplatsens IT-utrustning. Men hur ofta görs det? På arbetsplatser saknas i dag ofta en policy för vilka data som samlas in, vem som ansvarar och hur resultaten får lagras och spridas.¨

”Hur kan vi bättre skydda arbetstagarnas integritet i ett sömlöst arbetsliv?”

Att arbeta i soffan eller vid köksbordet kan kännas långt bort ifrån vakande ögon eller tidsstudiemän. Men det är dags att vi börjar ta den här diskussionen på arbetsplatserna. Ställ kritiska frågor. Släpp inte ledarskapet till teknokrater. Bara om vi tillsammans bestämmer var gränserna går kan utvecklingen påverkas.

Maktbalansen kan förändras

Varken kollektivavtal eller lagstiftning har hunnit med den tekniska utvecklingen, och kännedomen om våra digitala fotavtryck, samt övervaknings- och kontrollmetoderna är låg. Den rika insamlingen av data – med goda avsikter – kan lätta missbrukas i fel händer. Hur kan vi bättre skydda arbetstagarnas integritet i ett sömlöst arbetsliv? Om fackföreningarna inte är med vid besluten och inte heller skaffar sig den nödvändiga kompetensen, både om vad som går att göra och hur beslut fattas baserat på insamlade data, så kommer tekniken styra utvecklingen och mänsklig hänsyn och den personliga integritetet hamna långt ner bland prioriteringarna. Då tippar maktbalansen över och styrkeförhållandet förändras.

Ann-Therese Enarsson
VD Futurion

Ladda ner som PDF här >>>


 

Försvagar distansarbetet facket?

Pandemin har gjort att distansarbete praktiseras, studeras och diskuteras mer än någonsin. En aktuell fråga är om distansarbetets tilltagande omfattning hos stora tjänstemannagrupper riskerar att undergräva den fackliga styrkan och förskjuta maktbalansen till arbetsgivarnas fördel.

Alla räknar med att arbete på distans kommer att bli betydligt vanligare efter pandemin än före. Informella möten i korridorer, lunchrum och vid kaffeautomater blir mer sällsynta och därmed tillfällena då man lär känna varandra närmare och diskutera frågor som rör jobbet och arbetsplatsen. Den fackliga styrkan bygger ytterst på att individerna känner samhörighet med varandra och uppfattar att de har gemensamma intressen.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

Distansarbete innebär nästan alltid ensamarbete men också att individen får större frihet att disponera arbetstiden på ett flexibelt sätt. Många anser det lättare att kombinera arbete, fritid och familj. Traditionellt har ensamarbete betraktats som något negativt medan den sociala gemenskapen arbetskamraterna emellan brukar skattas högt. Sedan åtskilliga tjänstemän under pandemin prövat på att arbeta på distans och funnit att det fungerar bra tenderar ensamarbetets negativa sidor att tonas ned. Därtill kommer smittorisken under pandemier för de som sitter bredvid varandra och inte disponerar egna kontorsrum.

”Arbetsgivarna inser behovet av mötesplatser i företag och förvaltningar och lägger nu stor vikt vid det när nya kontor utformas eller gamla görs om.”

Men trots alla fördelar visar undersökningar att många tjänstemän efter lång fysisk distansering från kollegorna längtar tillbaka till arbetsplatsgemenskapen. Den ”sociala biten” är något som man saknat. Arbetsgivarna inser behovet av mötesplatser i företag och förvaltningar och lägger nu stor vikt vid det när nya kontor utformas eller gamla görs om.

Egen arbetsplats – slöseri eller lugn och ro?

Under pandemin har behovet av att arbeta koncentrerat och ostört blivit tydligt, men detta uppmärksammas knappast alls när framtidens kontor planeras. Det anses vara ett slöseri att alla ska ha en egen arbetsplats och än mindre ett eget rum som står och väntar på dem när de kommer till kontoret. Ekonomerna ser krympta kontorsytor som ett enkelt sätt att spara pengar. Det framstår ur alla synvinklar som ett effektivt sätt att disponera lokalerna. Vad få tänker på är att en sådan utveckling ytterligare minskar individens möjligheter att i lugn och ro arbeta koncentrerat.

Om de anställda själva tillåts välja kan det förväntas att distansarbetet i så fall tilltar ännu mer och att kontoret som en plats för arbetsgemenskap allt mer utarmas. Om det går så långt får vi en ny form av arbetsdelning: en mindre del av arbetstiden fylld med möten på kontoret medan arbetet i övrigt helt eller till stor del sker på distans.

Utvecklingsarbete – en kollektiv arbetsprocess

Vid en diskussion av det framtida distansarbetet är det nödvändigt att skilja på olika typer av arbeten. De flesta arbetarjobb och många tjänstemannajobb kan inte utföras på distans. Det finns distansläkare men den övervägande delen av vården och omsorgen kräver att personalen är på plats. En del arbeten kan utföras på distans men inte lika effektivt. Hit hör kreativt arbete som kräver nära samverkan i en kollektiv arbetsprocess. Några exempel är ingenjörers roll i kvalificerade utvecklingsprojekt och konstruktionen av nya spel i spelutvecklingsbranschen. Problemlösning och kompetensöverföring fungerar inte lika bra online. Undervisning, som ju också är en form av kompetensöverföring, anses fungera bäst om lärare och elever är på plats.

När pandemin slog till med full kraft våren 2021 arbetade dagligen 100–150 anställda i spelutvecklingsföretaget Massive Entertainments lokaler i Malmö. Sådan verksamhet fungerar inte särskilt bra om alla arbetar hemma hela tiden. Man behöver helt enkelt träffas för att utveckla spelen. Dessutom saknade många anställda ”den sociala biten” och mådde dåligt av att vara isolerade.

Distansarbetet i praktiken inte längre frivilligt

När Ericsson planerar att bygga om kontoren har företagets ensidiga betoning på ytor för möten och samarbeten blivit en facklig fråga som MBL-förhandlas med Unionen och Sveriges Ingenjörer. De egna arbetsplatserna försvinner och de som vill arbeta på kontoret får boka plats via ett bokningssystem. Bara i Kista berörs tusentals utvecklingsingenjörer som idag alla har en egen arbetsplats. Enligt Sveriges Ingenjörers chefsförhandlare kommer antalet arbetsplatser att minska så radikalt att utvecklingsteamen behöver gå skiftgång. Distansarbetet riskerar därmed att i praktiken inte längre bli frivilligt. Arbete hemifrån blir helt enkelt nödvändigt för att få något gjort.

Frågan om hur kontoren ska utformas har således blivit en het facklig fråga, åtminstone hos Ericsson. Och inte bara en arbetsmiljöfråga utan också en fråga om hur arbetet bäst utförs på ett effektivt sätt.

Distansarbetets tre fackliga dimensioner

Även på många andra sätt har facken och deras medlemmar engagerat sig i frågor som berör distansarbetet och om hur en bra arbetsplats ska se ut antingen denna finns i hemmet, på kontoret eller på båda ställena.

I vilken omfattning tillåter arbetsgivaren hemarbete? Vid snål tillgång på arbetsplatser på kontoret kan det bli en fråga om schemaläggning, skiftgång eller platsbokning som enligt ingenjörsfackets förhandlare påminner om något slags tvättstugesystem.

”Om det visar sig att de som i stor utsträckning arbetar hemma missgynnas karriärmässigt får även det ekonomiska konsekvenser.”

Förutom tidsdimensionen har distansarbetet en rumslig dimension. Är arbetsplatsen bra ur ergonomisk synvinkel? Hur är det med skrivare, datorer och annan utrustning? Finns det tillräckligt med utrymme i hemmet respektive på kontoret för att man ska kunna arbeta ostört respektive samverka med varandra?

För det tredje rymmer distansarbetet en ekonomisk dimension. Bör de som arbetar hemma ersättas för att kunna inreda ett hemmakontor? Eller ska de som fortsatt reser kompenseras för tidsåtgången och kostnaderna? Om det visar sig att de som i stor utsträckning arbetar hemma missgynnas karriärmässigt får även det ekonomiska konsekvenser.

Tre källor för facklig gemenskap

Med inspiration från den norske sociologen Sverre Lysgaard kan man säga att det finns tre källor för social gemenskap och fackligt engagemang hos anställda. En av dem baseras på att ha samma arbetsplats (närhetsprincipen), en annan på samma yrke och därmed ofta också samma utbildning (likhetsprincipen). En tredje källa till att svetsas samman och hålla ihop är behovet att uppträda gemensamt gentemot arbetsgivare som kräver alltmer av de anställda.

För vertikala förbund som likt Unionen organiserar brett inom industrin och tjänstenäringarna är arbetsplatsgemenskapen avgörande vid bildandet av klubbar. Hos Sveriges Ingenjörer baseras gemenskapen inte bara på att många medlemmar finns på samma arbetsplats såsom i storföretagens utvecklingsavdelningar, utan också på att medlemmarna har samma profession (ingenjör) och utbildning (oftast civilingenjörsexamen). Om ett utbrett distansarbete medför att arbetsplatsgemenskapen undermineras kan konsekvenserna därför förväntas bli störst för fackförbund som Unionen.

”Då riskerar förbundet att bli mer av ett försäkringsbolag än en facklig aktör som är engagerad i de arbetsplatsnära frågorna.”

Å andra sidan har förbundet lyckats rekrytera väldigt många medlemmar på sin inkomstförsäkring, men det ger knappast någon lokal facklig styrka för den hälft av medlemmarna som saknar klubb eller fackombud på sin arbetsplats. Unionen lägger stor vikt vid att öka klubbarnas täckningsgrad, men om distansarbetets expansion medför att klubbtäckningen i stället minskar kan inkomstförsäkringen bli ännu viktigare för medlemsrekryteringen. Då riskerar förbundet att bli mer av ett försäkringsbolag än en facklig aktör som är engagerad i de arbetsplatsnära frågorna.

Ingen ödesbestämd utveckling

Detta inte är någon ödesbestämd utveckling. Hur framgångsrika facken är när det gäller att rekrytera och behålla medlemmar beror i hög grad på hur väl de lyckas företräda dem gentemot arbetsgivarna. Och här är alla frågor som hör samman med distansarbetet och arbetsplatsernas utformning inget undantag. Man skulle till och med kunna hävda att det ur facklig synvinkel är extra viktigt att agera proaktivt och engagera medlemmarna när det gäller framtidens arbetsplatser, eftersom det även påverkar möjligheterna till lokal facklig organisering och verksamhet.

Extra viktigt för facken att engagera sig

Hur det blir med distansarbetet och kontorens utformning är i hög grad frågor som facken har ett intresse av att påverka. Som exemplet Ericsson visar kommer medlemmarna i kläm om företag och förvaltningar ensidigt går in för att hålla kostnaderna nere. Dessutom riskerar själva verksamheten att skadas, åtminstone när det gäller avancerat utvecklingsarbete som bygger på samverkan och närvaro på en gemensam arbetsplats.

Distansarbete illustrerar arbetsgivarens rätt och leda och fördela arbetet, det så kallade arbetsgivarprerogativet. När allt fler tjänstemän arbetar på distans och ställs inför ett radikalt förändrat arbetsliv finns det all anledning för facken att agera. Distansarbetet riskerar att påverka maktbalansen mellan arbetsgivare och anställda.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet

Läs som PDF här